9 دسامبر
2017

کارآفرینی چیست؟

علی عبدی جمایران: کارآفرین، فردی است که با رفتار متفاوت خود خیر اش به خود و دیگران می رسد. کارآفرینی، یک رفتار مثبت و متفاوتی است که از کارآفرینان سر می زند و در آن، فردی یا سازمانی با انجام فعالیتی مستقل و متفاوت با ریسک معقول و حساب شده در زمینه فعالیتی و شناختی […]

ادامه مطلب
9 دسامبر
2017

اهمیت کارآفرینی

چكيده  در دنياي درحال تحول امروز، كاميابي از آن جوامع و سازمانهايي است كه بين منابع كمياب و قابليتهاي مديريتي و كارآفريني منابع انساني خود رابطه معني داري برقرار سازد. به عبارتي ديگر جامعه و سازماني مي‌تواند در مسير توسعه، حركت روبه جلو و با شتابي داشته باشد كه با ايجاد بسترهاي لازم منابع انساني […]

ادامه مطلب