تاریخچه فعالیت ما

سبک زندگی کارآفرینانه از سال 1387 توسط اینجانب پرورش پیدا کرده و با تخصص و مطالعه تا کنون به برگزاری دوره های مختلف در سراسر کشور و دانشگاه ها به فرهنگ سازی آن پرداخته ام.